ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Dodano: 02.02.2018

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w przepisie art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Kodeks wymienia następujące elementy majątku wspólnego małżonków:

1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Nadto, komentatorzy podnoszą, że w skład majątku wspólnego mogą wchodzić m. in.:
1. wierzytelności,
2. udziały w spółce zoo,
3.prawa spółdzielcze do lokalu lub domu jednorodzinnego,
4. prawo najmu lokalu.
WSTECZ