ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

Czy strona odpowiada za składanie fałszywych zeznań?

Dodano: 29.01.2019

Zgodnie z przepisem art. 299 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia tych faktów może dopuścić dowód z przesłuchania stron. W sprawach rozwodowych dowód z przesłuchania stron jest obligatoryjny.

Kluczowy dla odpowiedzi na pytanie zadane w tytule tego artykuły jest artykuł 303 kodeksu postępowania cywilnego, Sąd przesłucha najpierw strony bez odbierania przyrzeczenia. Jeżeli przesłuchanie to nie wyświetli dostatecznie faktów, sąd może przesłuchać według swego wyboru jedną ze stron ponownie, po uprzednim odebraniu od niej przyrzeczenia. Przesłuchanie jednej ze stron co do pewnego faktu z odebraniem od niej przyrzeczenia nie wyłącza takiego przesłuchania drugiej strony co do innego faktu.

Zgodnie z przepisem art. 304 kodeksu postępowania cywilnego, przed przystąpieniem do przesłuchania sąd uprzedza strony, że obowiązane są zeznawać prawdę i że stosownie do okoliczności mogą być przesłuchane ponownie po odebraniu od nich przyrzeczenia. Przed odebraniem przyrzeczenia sąd uprzedza stronę o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.

Podsumowując: Strona, która składa zeznania po odebraniu od niej przyrzeczenia może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, o ile uprzednio o takiej odpowiedzialności została pouczona przez Sąd.

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem od rozwodów w Lublinie.

WSTECZ