ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

Były małżonek a prawo do odmowy składania zeznań (kpk, kpc).

Dodano: 18.05.2019

POSTĘPOWANIE KARNE

Zgodnie z przepisem art. 182 kodeksu postępowania karnego, osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań. Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

POSTĘPOWANIE CYWILNE

Zgodnie z przepisem art. 261 kodeksu postępowania cywilnego, nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.

Pytania? Skontaktuj się z kancelarią adwokacką z Lublina.

WSTECZ